Marketing Manager - Wales
The Open University, Marketing
United Kingdom

Marketing Manager - Wales


Unit:
Marketing


Salary:
£40k to £50k (plus exceptional benefits)


Location:
Cardiff


Please quote reference:
15434


Closing Date:
7 December, 2018 - 12:00


Marketing Manager - Wales

Marketing

£40k to £50k (plus exceptional benefits), Ref: 15434

Based in Cardiff

Change your career, change lives

 

A career in marketing at the Open University is like no other, a unique and well-loved brand, we make higher education open to all and support thousands of students every year to achieve their goals and change their lives.

 

Marketing is leading the way in widening the Open University’s appeal across Wales to ensure that our brand is as relevant today as it was at our launch in the 1960s. We are at a hugely exciting point of our evolution, recognising the need to innovate, challenge and disrupt to increase relevance and recruit more new students each year.

 

The Role

We are looking for a commercially focused marketing professional with a track record of success in planning and delivery of marketing campaigns.

 

You will be working with colleagues in Wales and throughout the organisation, this is a key position within marketing to champion the strategies and priorities of the Open University in Wales. We are looking for candidates that have exemplary skills in the following areas: managing creative development for both on & offline campaigns, an understanding of media planning, buying and delivery to include digital/social, solid negotiation skills and a lively, positive way of working.

 

You will need to be able to prove that your marketing campaign work has delivered to set targets.

 

Closing date: Noon, 7 December 2018

 

Rheolwr Marchnata - Cymru

Marchnata

Cyflog: £40k - £50k (a buddion eithriadol)

Cyf: 15434

Wedi’i lleoli yng Nghaerdydd

 

Newidiwch eich gyrfa, newidiwch fywydau

 

Mae gyrfa mewn marchnata gyda’r Brifysgol Agored yn wahanol i bob gyrfa arall, yn frand unigryw a phoblogaidd, rydym yn gwneud addysg uwch yn hygyrch i bawb ac yn cefnogi miloedd o fyfyrwyr bob blwyddyn i gyflawni eu nodau a newid eu bywydau.

 

Mae marchnata yn elfen flaenllaw o ehangu apêl y Brifysgol Agored ar draws Cymru i sicrhau bod ein brand mor berthnasol heddiw ag yr oedd ar ein lansiad yn yr 1960au. Rydym mewn cyfnod hynod gyffrous yn ein hesblygiad, yn cydnabod yr angen i arloesi, herio ac aflonyddu i gynyddu ein perthnasedd a recriwtio mwy o fyfyrwyr newydd bob blwyddyn.

 

Y Rôl

Rydym yn chwilio am unigolyn marchnata proffesiynol sydd â meddwl masnachol a chefndir o lwyddiant mewn cynllunio a darparu ymgyrchoedd marchnata.

 

Gan weithio â chydweithwyr yng Nghymru ac ar draws y sefydliad, mae hon yn rôl allweddol mewn marchnata i hyrwyddo strategaethau a blaenoriaethau’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â sgiliau rhagorol yn y meysydd canlynol: rheoli datblygiad creadigol ymgyrchoedd ar-lein ac oddi ar-lein, dealltwriaeth o gynllunio, prynu a darparu cyfryngau yn cynnwys cyfryngau digidol/cymdeithasol, sgiliau trafod cadarn a dull o weithio bywiog a chadarnhaol.

 

Rhaid i ymgeiswyr allu profi bod eu gwaith ymgyrch marchnata wedi’i ddarparu o fewn targedau gosodedig.

Dyddiad cau: Hanner dydd ar 07 Rhagfyr 2018

 

Email:
marketing-recruitment@open.ac.uk
For detailed information and how to apply go to www.open.ac.uk/employment or email marketing-recruitment@open.ac.uk quoting the reference number.

 

I gael gwybodaeth fanwl a gwybodaeth ynglŷn â sut i wneud cais ewch i www.open.ac.uk/employment neu anfonwch e-bost i marketing-recruitment@open.ac.uk gan nodi’r rhif cyfeirnod hwn.

 

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community

 

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.


If you apply for this position please say you saw it on Adminoxy

Apply

All Jobs

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN

Harvard University Academic Positions

Kuwait University Current Faculty Openings

Osaka University Academic Opportunities

Purdue University Job Postings for Faculty Positions

Texas Tech University Faculty Openings

Tsinghua University Job Postings

University of Cambridge Job Openings

University of Geneva Faculty Opportunities

University of New South Wales Job Openings

University of Nottingham Research Positions

University of Oslo Academic Jobs

University of Saskatchewan Faculty Positions

University of Southampton Research Vacancies

University of Tokyo Current Academic Vacancies

University of Toronto Open Faculty Positions